Paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz obywatelstwo osoby w nim wskazanej, który wydawany jest przez odpowiednie organy danego państwa. Paszport jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granic państwowych. Obecnie na mocy prawa unijnego, paszport nie jest wymagany od obywateli krajów Unii Europejskiej przy przekraczaniu granic poszczególnych państw Wspólnoty.

W Polsce paszport to dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie. Zawiera dane osobowe takie jak imię/imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, płeć, obywatelstwo, wizerunek twarzy. Od 29 czerwca 2009 roku w paszporcie zamieszcza się dane, które może odczytać komputer – dane biometryczne (wizerunek twarzy i odciski palców). Odcisków palców nie zawierają paszporty dzieci do 12 roku życia oraz osób, od których nie można pobrać odcisków. Paszport jest ważny 5 lat od daty wydania dla dziecka do 12 lat i 10 lat dla osoby powyżej 12 roku życia.

Wniosek o paszport Olsztyn oraz Warmia i Mazury

 

Wniosek o wydanie paszportu należy złożyć osobiście w dowolnym urzędzie wojewódzkim na terenie Polski, delegaturze urzędu lub punkcie paszportowym, a poza granicami kraju w ambasadzie lub konsulacie RP. Nowa ustawa o dokumentach paszportowych, która wchodzi w życie 13 listopada 2022 r. zamienia wniosek papierowy na elektroniczny, który będzie generowany w Rejestrze Dokumentów Paszportowych (RDP) przez urzędnika, a następnie podpisywany przez obywatela na urządzeniu służącym do pobierania podpisu. Elektroniczny wniosek nie zwalnia jednak z osobistego stawiennictwa w organie paszportowym – nadal pobierane będą od obywateli odciski palców.

Paszport odbiera się osobiście (za wyjątkiem osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla których odbioru dokonuje jeden z rodziców lub opiekunów prawnych z ważnym dokumentem tożsamości) w tym samym punkcie, w którym został złożony wniosek. Na wydanie paszportu dla osoby małoletniej potrzebna jest zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

Biura paszportowe Olsztyn i inne miejscowości na Warmii i Mazurach

 

 • Biuro paszportowe Olsztyn: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Paszportów
  ul. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn
  Telefon: 89 523-23-68
  Fax: 89 523-65-30
  Informacja paszportowa pokój 17, przyjmowanie wniosków pokój 20, wydawanie paszportów pokój 18 (parter)
  Godziny pracy:
  Poniedziałek 9:00 – 17:00
  Wtorek – piątek 7:40 – 15:00
 • Delegatura Urzędu w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1/3 82-300 Elbląg
  Przyjmowanie wniosków pokój nr 46 Tel. (55) 233 70 01 w. 2390
  Wydawanie paszportów pokój nr 44 Tel. (55) 233 70 01 w. 2286
  Godziny pracy:
  Poniedziałek 9:00 – 17:00
  Wtorek – piątek 7:40 – 15:00
 • Delegatura Urzędu w Ełku, ul. Mickiewicza 15 19-300 Ełk
  Przyjmowanie wniosków pokój nr 8 i 9 Tel. (87) 610 99 27
  Wydawanie paszportów pokój nr 7 Tel. (87) 621 17 51
  Godziny pracy:
  Poniedziałek 9:00 – 17:00
  Wtorek – piątek 7:40 – 15:00
 • Punkt paszportowy Bartoszyce, Starostwo Powiatowe, ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce, pokój nr 6
  Godziny pracy:
  poniedziałek 11:00 – 16:45
  wtorek – czwartek 7:30 – 13:15
  piątek: 9:00 – 14.45
  Tel. 89 761 00 12
 • Punkt paszportowy Giżycko, Urząd Miasta, Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko, pokój 4B
  Godziny pracy:
  poniedziałek 11:00 – 16.45
  wtorek – czwartek 7:30 – 13.15
  piątek 9:00 – 14:45
  Tel. 87 732 41 63
 • Punkt paszportowy Kętrzyn, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1 11-401 Kętrzyn tel. 89 751 17 17 Godziny pracy:
  Poniedziałek 9:00 – 17:00
  Wtorek – piątek 7:40 – 15:00

Opłata za paszport

 

 • Opłata normalna 140 zł
 • Opłata ulgowa 70 zł przysługuje osobom małoletnim między 12 a 18 rokiem życia, uczniom i studentom między 18 a 26 rokiem życia, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym (bez względu na stopień niepełnosprawności), osobom pozostającym na utrzymaniu małżonka, który jest emerytem, rencistą albo osobą niepełnosprawną, osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych, osobom pobierającym zasiłek stały z opieki społecznej, kombatantom i ofiarom represji wojennych i okresu powojennego, rodzicom albo małżonkowi rodzica, który posiada ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
 • Opłata 30 zł przysługuje dzieciom do ukończenia 12 roku życia
 • Opłata 15 zł przysługuje dzieciom z rodzin wielodzietnych w wieku do 12 lat posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny
 • Opłata 35 zł przysługuje dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych w wieku od 12 do 25 lat posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Osoby w wieku powyżej 18 lat muszą dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający fakt pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej.

Można skorzystać tylko z jednej ulgi. Jeśli przysługuje Ci kilka ulg, wybierz najkorzystniejszą dla siebie i koniecznie przedstaw dokument uprawniający do ulgi, np. legitymację studencką, Kartę Dużej Rodziny, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w oryginale do wglądu).

Od 1 stycznia 2022 r. w urzędzie wojewódzkim w Olsztynie została zamknięta kasa do wpłat gotówkowych. Opłaty za paszport można dokonać kartą płatniczą na stanowisku przyjmowania wniosków lub przynieść ze sobą wydrukowane potwierdzenie wpłaty za paszport z podaniem imienia i nazwiska osoby, której opłata dotyczy.

 

Nowe przepisy paszportowe 2022, ważne:

 

Uproszczone zostaną zasady pobierania opłat za paszport – nie będzie podwyższonej opłaty za utratę czy zniszczenie ważnego paszportu, ale również obniżonej opłaty w przypadku wymiany ważnego paszportu z uwagi na zmianę danych czy wygląd posiadacza. Po złożeniu wniosku paszportowego – wniesiona opłata nie będzie podlegać zwrotowi, jak to miało miejsce do tej pory np. w sytuacji rezygnacji z wnioskowania. Co ważne opłaty za paszport nie ulegną podwyższeniu. Tak jak dotychczas opłata normalna wyniesie 140 zł, ulgowa 70 zł, ulgowa dla dzieci do 12 roku życia 30 zł.

Ponad to, znacznie poszerzono zakres osób uprawnionych do ulgowej opłaty za paszport m.in. o osoby uprawnione do renty socjalnej, pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna, osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub represjonowanej z powodów politycznych, żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej oraz osoby, którym przyznano świadczenie ratownicze, czy też ochotników pełniących służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego.

Paszport bez opłat

 

Opłaty za wydanie paszportu nie wnoszą:

 • osoby które w dniu składania wniosku o paszport mają ukończone 70 lat
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji
 • osoby, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej
 • żołnierze niezawodowi, wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa

Wniosek o paszport przez internet

 

Nie ma możliwości złożenia wniosku o paszport przez internet. Wniosek o paszport należy złożyć osobiście. Podczas składania wniosku urzędnik pobiera odciski palców. Od 14 listopada 2022 r. znikają papierowe wnioski paszportowe. Wniosek o paszport będzie generowany elektronicznie przez urzędnika w Rejestrze Dokumentów Paszportowych (RDP) i po zatwierdzeniu zgodności danych przez obywatela – podpisywany przez niego na urządzeniu służącym do składania podpisu.

W marcu 2023 r. planowane jest ponad to wdrożenie usługi złożenia elektronicznego wniosku dla dzieci do 12 roku życia, poprzez wyrażenie przez rodziców zgody na paszport online.

Co należy przygotować, aby otrzymać paszport?

 

 • ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany,
 • dowód uiszczenia opłaty (opłaty można dokonać kartą płatniczą na stanowisku przyjmowania wniosków),
 • dokument potwierdzający prawo do ulgi w opłacie,
 • wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – w przypadku
  wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora,
 • fotografię osoby, której ma być wydany dokument paszportowy (wymogi: wymiary 35 × 45 mm, jest wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, ma dobrą ostrość oraz odwzorowuje naturalny kolor skóry; obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii; przedstawia osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedla w sposób niebudzący
  uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie paszportu)

Czas oczekiwania na paszport

 

Czas oczekiwania na paszport wynosi do 30 dni od złożenia wniosku. Podczas składania wniosku otrzymasz dokładny termin odbioru swojego paszportu.

Nowa ustawa paszportowa 2022, co jeszcze się zmienia?

 

13 listopada 2022 r. wchodzi w życie nowa ustawa o dokumentach paszportowych oraz nowy scentralizowany system – Rejestr Dokumentów Paszportowych (RDP), który zastąpi Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz lokalne ewidencje. Nowelizacja ustawy paszportowej i uruchomienie nowego systemu mają na celu usprawnienie i uproszczenie procedury ubiegania się o paszport. Co jeszcze się zmienia?

 • Obniżona zostanie granica wiekowa wydawania paszportów z 10-letnim terminem ważności – teraz będą otrzymywać je dzieci  od ukończenia 12 roku życia.
 • Rozszerzono katalog osób uprawnionych do wnioskowania o paszport tymczasowy o osoby małoletnie, które w związku z kontynuacją nauki lub rozwojem indywidualnych umiejętności potrzebują pilnie wyjechać za granicę.
 • Wydłużony zostanie z 2 do 3 lat okres ważności drugich paszportów i uproszczona zostanie procedura wnioskowania o drugi paszport – od teraz będą je wydawać wojewoda i konsul, bez konieczności uzyskania najpierw zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji.
 • Uruchomione zostaną nowe usługi elektroniczne dla obywateli, takie jak weryfikacja ważności paszportu, sprawdzenie danych przetwarzanych w rejestrze, czy zgłoszenie utraty skutkujące unieważnieniem paszportu.

Nowe paszporty na 100-lecie niepodległości

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości w roku 2018 przygotowano nowe wzory polskiego paszportu.Na stronach paszportu znajdą się patriotyczne motywy graficzne. Nowy paszport będzie też lepiej zabezpieczony, między innymi będzie wprowadzona sztywna strona personalizacyjna, wykonana w całości z poliwęglanu, co umożliwi wprowadzenie specjalnego zabezpieczenia SAFE I.

Nowy paszport na 100-lecie niepodległości otrzyma każdy obywatel polski, który złoży wniosek o wydanie paszportu począwszy od 5 listopada 2018 roku. Tego dnia weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszportowych.

Więcej na temat nowych paszportów znajdziesz tutaj: www.kursnamazury.pl/nowe-paszporty-na-100-lecie-niepodleglosci-kursnamazury-pl/