Regulamin konkursu „Wygraj bilety na Wielką zabawę TV Puls w Mrągowie”

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj bilety na Wielką zabawę TV Puls w Mrągowie” (dalej „Konkurs”) jest firma Strony internetowe Paweł Jabłoński, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca numer NIP 7393182414 oraz numer REGON 280098938 (dalej „Organizator”).

2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 4 lipca 2019 r. do dnia 8 lipca 2019 r.

3. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne, nieodpłatne oraz jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”)

4. Regulamin w formie cyfrowej jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.kursnamazury.pl, przez cały okres trwania Konkursu.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 165, z późn. zm.), albowiem jego wyniki nie zależą od przypadku.

6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie ukończyła 18 rok życia, stale zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału: organizator, pracownicy organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych.

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na udzieleniu drogą mailową na adres konkurs@kursnamazury.pl odpowiedzi na zadane pytania konkursowe.

9. Nagrodami w konkursie są podwójne zaproszenia na „Wielką zabawę TV Puls w Mrągowie”, która odbędzie się w amfiteatrze w Mrągowie w dniu 2 sierpnia 2019. Fundatorem nagród w Konkursie jest organizator „Wielkiej zabawy TV Puls w Mrągowie” – TV Puls. Nie można żądać zamiany wyżej wymienionej nagrody na inną nagrodę ani na jej ekwiwalent pieniężny.

10. Konkurs podzielony jest na 5 etapów, które rozegrane zostaną w dniach 4, 5, 6, 7 i 8 lipca 2019 r. Nagrodę otrzyma każdorazowo zwycięzca każdego etapu, z zastrzeżeniem, że jeden uczestnik może wygrać nagrodę tylko w jednym etapie konkursu. W przypadku, gdy jeden uczestnik wygra konkurs w więcej niż w jednym etapie, nagrody zostaną przyznane kolejnej osobie w klasyfikacji danego etapu. Nagrodą dla zwycięzcy każdego etapu jest jedno podwójne zaproszenie na Wielką zabawę TV Puls w Mrągowie.

11. Zwycięzcą etapu zostanie osoba, która:
a) jako pierwsza odpowie na pytania konkursowe wysyłając prawidłowe odpowiedzi drogą mailową na adres konkurs@kursnamazury.pl (o kolejności w klasyfikacji etapu decyduje czas dotarcia odpowiedzi na serwer pocztowy organizatora) lub
b) w przypadku pytań otwartych – udzieli najciekawszej lub najbardziej zaskakującej odpowiedzi (o czym rozstrzygają członkowie redakcji serwisu KursNaMazury.pl).
Pytania do danego etapu opublikowane zostaną w dniu konkursowym na stronie internetowej www.kursnamazury.pl/konkurs-wielka-zabawa-tv-puls-mragowo/.

12. Wyniki każdego etapu zostaną publicznie opublikowane na stronie internetowej www.kursnamazury.pl/konkurs-wielka-zabawa-tv-puls-mragowo/ w ciągu dwóch dni od zakończenia konkursu. Podane na stronie internetowej wyniki są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, z zastrzeżeniem uprawnień uczestników Konkursu wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu.

13. Nagrody zostaną przekazane, na koszt Organizatora Konkursu, na wskazany przez laureatów Konkursu (za pośrednictwem poczty elektronicznej) adres korespondencyjny na terenie Polski.

14. W terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty zakończenia konkursu laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. W razie niemożności skontaktowania się z laureatem Konkursu w wyżej określony sposób, pomimo podjętych przez Organizatora co najmniej trzech prób nawiązania kontaktu, a także w razie nieprzekazania przez laureata, w terminie 7 dni danych i oświadczeń potrzebnych do wydania nagrody, Organizator jest zwolniony z obowiązku podejmowania dalszych prób nawiązania kontaktu z takim laureatem.

15. Dane Uczestników, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”), są przekazywane Organizatorowi wyłącznie w celu określonym w Regulaminie i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach RODO. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przekazania nagród laureatom. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres tych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej e-mail; adres IP, a w przypadku laureatów Konkursu dodatkowo adres, na który ma być wysłana nagroda, jeśli laureat nie odbierze tej nagrody osobiście.

16. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe uczestników konkursu będę przechowywane nie dłużej niż przez 60 dni od zakończenia konkursu.

17. Uczestnicy mają niczym nieograniczone prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo zaktualizowania danych osobowych, prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia przesyłając stosowną informację na adres konkurs@kursnamazury.pl

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych laureata, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.

19. Reklamacje dotyczące organizacji Konkursu powinny być wysyłane na adres siedziby Organizatora w formie pisemnej, bądź pocztą elektroniczną na adres: konkurs@kursnamazury.pl, w terminie 14 dni od daty upublicznienia wyników Konkursu. W treści reklamacji należy wskazać przyczynę reklamacji wraz ze zwięzłym opisem zaistniałego zdarzenia oraz wskazać dane adresowe umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie Regulaminu, w ciągu 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.

20. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy polskiego prawa. Zmiany Regulaminu mogą następować wyłącznie z poszanowaniem praw nabytych Uczestników.

Olsztyn, 4 lipca 2019 r.